Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

Thời khóa biểu K44 học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

THỜI KHOÁ BIỂU K 44 A SƯ PHẠM ANH 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Nói B1.1(1) 2 1-3 Phương A C17 Nghe B1.1(2) 2 5-7 C.Hiền B24
          Pháp luật đại cương 2 8-10 C Linh B24
                   
 
3
                   
Tiếng việt thực hành 2 1-3 C.Hiên C44          
          Đọc B1.1(2) 2 8-10 C.PhươngB B24
                   
 
4
                   
Cơ sở văn hóa 2 1-3 C. Tính C17 Viết B1.1(1) 2 5-7 C.Đ Hương D2.4
          Viết B1.1(2) 2 8-10 C.Đ Hương D24
                   
 
5
                   
Đọc B1.1(2) 2 1-3 C.PhươngB C41          
          Nghe B1.1(1) 2 5-7 C.Phương B C44
          Nói B1.1(1) 2 8-10 Phương A C44
 
6
                   
Tiếng Trung HSK 2.1 2 1-3 C.Vân B2.4 Tiếng Trung HSK2.1 4 5-7    C.Vân B2.4
                   
          Thể dục 1 8-9    

 
THỜI KHOÁ BIỂU K 44 B SƯ PHẠM ANH
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Pháp luật đại cương 2 1-3 C. Linh C42          
          Đọc B1.1(1) 2 5-7 C.PhươngA C27
                   
 
3
                   
Nói B1.1(1) 2 1-3 C.L Thảo B21 Nói B1.1(2) 2 5-7 C.L Thảo B24
          Thể dục 1 8-9    
                   
 
4
                   
Đọc B1.1(2) 2 1-3 C.PhươngA C41 Nghe B1.1(1) 2 5-7 C.Hiền C27
          Tiếng việt thực hành 2 8-10      C.Hiên C27
                   
 
5
                   
Tiếng Trung HKS 1 4 1-3 C.Vân B24 Viết B1.1(1) 2 5-7 T.Đức B24
          Viết B1.1(2) 2 8-10 C.Thảo(nhỡ) B24
                   
 
6
                   
Cơ sở văn hóa 2 2-4 C.Hằng C27 Nghe B1.1(2) 2 5-7 C.Nhật B24
          Tiếng Trung HSK 1 4 8-10 C.Vân   B24
                   

THỜI KHOÁ BIỂU K 44 C SƯ PHẠM ANH 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Tiếng Trung HSK1 4 1-3 C.Vân C27 Pháp luật đại cương 2 5-7 C Linh A35
                   
                   
 
3
                   
Tiếng Trung HSH 1 4 1-3 C.Vân A14 Viết B1.1(1) 2 5-7 C.Đ Hương C27
          Viết B1.1(2) 2 8-10 C.Đ Hương C27
                   
 
4
                   
Đọc B1.1(1) 2 1-3 C.PhươngB C44 Đọc B1.1(2) 2 5-7 C.PhươngB C17
          Nói B1.1(1) 2 8-10 C.L Thảo C17
                   
 
5
                   
Nói B1.1(1) 2 1-3 C.L Thảo A11 Nghe B1.1(2) 2 5-7 T.Đen B24
          Tiếng việt thực hành 2 8-10      C .Hiên B24
                   
 
6
                   
Nghe B1.1(1) 2 1-3 C.Dung A15 Cơ sở văn hóa 2 5-7  C.Hăng A15
          Thẻ dục 1 8-9    
                   

 THỜI KHOÁ BIỂU: K 44  CN ANH 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Tiếng Trung HSK2.1 4 1-3 C. Vân C45 Đọc B1.1(1) 2 5-7 C.Tuấn C42
          Đọc B1.1(2) 2 8-10 C.Tuấn C42
 
                   
 
3
                   
ĐọcB1.1(3) 2 1-3 T.Đức C41 Viết B1.1(1) 2 5-7 C.PhươngA C42
Nghe B1.1(2) 2 1-3 C. Trang C42 Tiếng việt thực hành 2 8-10 C.Hiên C42
                   
 
4
                   
Viết B1.1(2) 2 1-3 C.Ngân C27 Nói B1.1(1) 2 5-7 C.T.Thảo C42
Nghe B1.1(3) 2 1-3     C.Dung C17 Nói B1.1(2) 2 8-10 C.T.Thảo C42
                   
 
5
                   
Nói B1.1(3) 2 1-3 C.Lan Anh C27 Pháp luật đại cương 2 5-7 C Linh C27
Viết B1.1(2) 2 1-3 C.Ngân C43 Tiếng Trung HSK2.1 4 8-10 C. Vân C27
                   
 
6
                   
Thể dục 1 3-4     Nghe B1.1(1) 2 5-7 T.Đen A35C
          Cơ sở văn hóa 2 8-10      C. Tính  
                   

  
THỜI KHOÁ BIỂU: K 44 A NNTQ 
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Pháp luật VN 2 2-4 C.Diệp C44 Nghe HSK1(1) 2 5-7 C.Vân B44
          Nghe HSK1(2) 2 8-10 C.Vân B44
                   
 
3
                   
Nói HSK1(2) 3 1-4 C.Lý C45 Thể dục 1 6-7    
                   
                   
 
4
                   
Nói HSK1(2) 3 1-4 C.Lý C42 Đọc HSK1(2) 2 5-7 C.Thoan C45
Đọc HSK1(1) 2 1-3 C.Thoan C21 Viết HSK1(1) 3 5-8 C.T Nguyệt C55
                   
 
5
                   
Tiếng việt thực hành     C.Hương B42 Viết HSK1(2) 3 8-11 C.V Nguyệt C45
                   
                   
 
6
                   
Cơ sở văn hóa 2 1-3 B33 B33          
                   
                   
 
THỜI KHOÁ BIỂU: K 44 B NNTQ
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
          Nói HSK1(2) 3 5-8 C.Lý C45
                   
                   
 
3
                   
Thể dục 1 3-4     Nghe HSK1(1) 2 5-7 C.Vân B44
          Nghe HSK1(2) 2 8-10 C.Vân B44
                   
 
4
                   
                   
Viết HSK1(1) 3 1-4 C.Nga B C45 Viết HSK1(2) 3 5-8 C .Nga B B31
          Nói HSK1(1) 3 5-8 C.Chi  
 
5
                   
Đọc HSK1(1) 2 1-3 C Thoan A32 Đọc HSK1(2) 2 5-7 C Thoan A25
          Pháp luật đại cương 2 8-10 C Hương A25
                   
 
6
                   
Tiếng việt thực hành 2 1-3 C. Hiền D24 Cơ sở văn hóa 2 5-7   A32
                   
                   

 THỜI KHOÁ BIỂU: K 44 C NNTQ  
 
  SÁNG (Học từ 8h00) CHIỀU (Học từ 13h00)
Thứ Tên
học phần
 
 
Tín chỉ Tiết dạy
Tên GV
Địa điểm Tên
học phần
Tín chỉ Tiết dạy Tên GV Địa điểm
 
2
                   
Cơ sở văn hóa 2 1-3 C.Minh C43          
          Pháp luật đại cương 2 8-10 C.Hương A32
                   
 
3
                   
Viết HSK1(1) 3 1-4 C.Nga A C45 Viết HSK1(2) 3 5-8 C.Nga A C45
                   
                   
 
4
                   
Tiếng việt thực hành 2 1-3 C. Hiền D24 Nghe HSK1(1) 2 5-7 C.Vân B44
          Nghe HSK1(2) 2 8-10  C.Vân B44
          Đọc HSK1(1) 2 8-10 C.Thoan C45
 
5
                   
Nói HSK1(2) 3 1-4 C.Trần A22 Nói HSK1(1) 3 5-8 C.Trần A22
          Đọc HSK1(2) 2 5-7     C.Thoan A33
                   
 
6
                   
Thể dục 1 3-4              
                   
                   

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Bài viết khác

0986019294