Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TRIẾT LÍ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHSPHN2 ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

 

NHÂN VĂN - KHAI PHÓNG - HỘI NHẬP

1. Ý nghĩa của Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là quan điểm, tư tưởng cốt lõi định hướng và liên kết các hoạt động giáo dục của Nhà trường. Với tinh thần “Nhân văn - Khai phóng - Hội nhập”, Nhà trường hướng tới mục tiêu đào tạo người học có đầy đủ các phẩm chất và năng lực cần thiết để thích ứng và thành công trong bối cảnh môi trường nghề nghiệp, môi trường xã hội đa dạng, luôn biến đổi và phát triển.

2. Nội dung của Triết lý giáo dục

NHÂN VĂN: Lấy người học làm trung tâm để phát triển hài hòa, toàn diện phẩm chất và năng lực, thấm nhuần các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

KHAI PHÓNG: Trang bị nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc, phát huy tối đa tiềm năng con người, hình thành tư duy mở, chủ động đón nhận và sáng tạo cái mới, cái tiến bộ.

HỘI NHẬP: Đào tạo theo hướng hiện đại và chuẩn mực quốc tế nhằm hình thành ở người học năng lực học tập, nghiên cứu và làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Link toàn văn quyết định: 

https://drive.google.com/file/d/14FF-9VCF0WW6vwdjgxhJCVZVAW_YPsjg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14FF-9VCF0WW6vwdjgxhJCVZVAW_YPsjg/view?usp=sharing

 

 Tags:


Bài viết khác

0986019294