Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

CỬ NHÂN TIẾNG ANH

1. Năm 2020

CHUẨN ĐẦU RA

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2. Năm 2018

CHUẨN ĐẦU RA 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3. Năm 2015

CHUẨN ĐẦU RA

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOTags:


Bài viết khác

0986019294